Este sitio web é propiedade de PROXECTO DERRIBA A. C. CIF 32359234

PROXECTO DERRIBA é unha Asociación sen ánimo de lucro, adicada á reflexión en torno ó pensamento contemporáneo. Os contidos aquí recollidos atópanse baixo unha licenza Creative Commons 3.0 By-NC-SA, salvo que se indique algo distinto expresamente nos créditos respectivos dos materiais.

by-nc-sa

PROXECTO DERRIBA non se responsabiliza das opinión e contidos recollidos neste sitio web, sexan éstes vertidos nos artigos ou en comentarios e foros de participación aberta que se puideran implementar, responsabilidade que corresponde en exclusividade ós autores dos mesmos. Asimesmo, en tanto que colectividade heteroxénea, resérvase a súa conformidade ou discrepancia formal e teórica con cada un deles.

 

———————————————————————————

 

Este sitio web es propiedad de PROXECTO DERRIBA A.C. CIF 32359234

PROXECTO DERRIBA es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro, dedicada a la reflexión en torno al pensamiento contemporáneo. Los contenidos aquí recogidos se encuentran bajo una licencia Creative Commons 3.0 By-NC-SA, salvo que se indique algo distinto expresamente en los créditos respectivos de los materiales.

by-nc-sa

PROXECTO DERRIBA no se responsabiliza de las opiniones y contenidos recogidos en este sitio web, sean éstos vertidos en los artículos o en comentarios y foros de participación abierta que se pudieran implementar, responsabilidad que corresponde en exclusividad a los autores de los mismos. Asimismo, en tanto que colectividad heterogénea, se reserva su conformidad o discrepancia formal y teórica con cada uno de ellos.

Política de cookies