Nun momento no que a conversión do ecolóxico en etiqueta comercial convive coa destrución efectiva do oikos, a ecoloxía é lugar de resistencia e espazo suxeito a múltiples reapropiacións. A ecoloxía política e a ecoloxía económica xorden no último terzo do século XX asociadas á crise das materias primas para lembrar o que a economía hexemónica facía por esquecer: o crecemento infinito que esixe a dinámica capitalista non é viábel nun mundo finito. Paralelamente, dos restos da crítica post-estrutural ao suxeito humanista e á dicotomía entre natureza e cultura xurdía outra noción de natureza, máis aló das oposicións binarias, que forzaba a novas inscricións do político.

En Galiza a defensa do territorio foi o principal campo de loita contra o carácter depredador do modelo económico vixente. Nese espazo converxen as loitas pola defensa dos bens comúns, as resistencias aos efectos máis nocivos da industrialización ou a protección da terra (non só coma paisaxe, senón como xeito de vida) artellando así os principais lugares de crítica práctica á dinámica do actual sistema económico. Unha natureza alongada e redefinida tórnase o espazo principal de loita duns movementos que se saben políticos e que están a mudar o topos político mesmo.

Nesta nova convocatoria de Derritaxes, Proxecto Derriba quere convidarvos a reescribir connosco as mutacións radicais ou os desprazamentos mínimos que dende aí se inflixen aos xeitos usuais de pensar o político, o económico e as relacións entre o “social” e o “natural” atendendo ao noso aquí e agora e destacando as resistencias imposíbeis que nel están a ter lugar.

O colectivo de pensamento contemporáneo Proxecto Derriba(www.proxectoderriba.org)avanza a convocatoria aberta para réxime de colaboración da revista Derritaxes(ISSN: 1988-9089) (http://derritaxes.proxectoderriba.org)no que respecta ao seu número 9, previsto para o mes de Xuño de 2012 e que xirará en torno ao eixo temático Eco-políticas.

 

Sen renunciar á libre creatividade e ó espírito crítico que nos anima e co fin de facilitar o traballo da edición da revista, consideramos precisa a observación das seguintes indicacións:

1. Derritaxespublica en galego, motivo polo cal anima a que as colaboracións sexan preferentemente nesa lingua. En todo caso, poden redactarse en lingua portuguesa, castelá, francesa, italiana ou alemá, mais publicaranse suxeitas á dispoñibilidade que o equipo de tradución de Proxecto Derriba manteña e, polo tanto, non se asegura a súa publicación.

2. Os textos serán artigos de investigación ou recensións de libros con relevancia no pensamento contemporáneo e aparecerán adscritos a unha das seccións nas que se divide Derritaxes (Documentos, Recensións, Entrevistas, Con-textos, Derivas). Tomarán como referencia os seguintes parámetros por páxina:

– Tipo de Letra: Times New Roman: 12 pt

– Marxes: superior, 2,5 cm; inferior, 1,25 cm; esquerda, 3 cm; dereita, 3 cm

– Aliñamento: xustificado; Espazamento entre liñas: 1.5 liñas.

3. Os artigos encabezaranse, necesariamente, cun breve Resumo Abstract.

4. Recomendamos homologar as referencias bibliográficas de acordo ó sistema americano Harvard-APA. Cando se trate dunha cita no corpo do texto, poñerase ao remate da cita entre parénteses o apelido do autor, o ano de publicación e o número de páxina, podendo obviarse a páxina no caso de que a cita non sexa directa. Por exemplo: “…” (Vidarte, 2007: 20), ou: … (Vidarte, 2007). Como consecuencia as referencias completas das obras citadas compendiaranse nunha bibliografía ó final do artigo, seguindo os seguintes parámetros:

– No caso de libros:

– VIDARTE, P. (2007): Ética marica. Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ. Madrid/Barcelona, Egales.

– DERRIDA, J. (2005a): Apprendre à vivre enfin. Entretien avec Jean Birnbaum. Paris, Galilée.

– DERRIDA, J. (2005b): Canallas. Dos ensayos sobre la razón [trad. cast. de Cristina de Peretti]. Madrid, Trotta.

– BASCETTA, M., BONSIGNORI, S., PETRUCCIANI, S. e CARLINI, F. (eds.) (2001): 1968. Una revolución mundial (CD-ROM/libro) [trad. cast. de Luis Peña Molero, Carlos Prieto del Campo, Ricardo Russo e Francisca Sánchez Peiró]. Madrid, Akal.

No caso de artigos:

– JAMESON, F. (2002): “Imaginarios de la globalización: cosas que nunca te dije”, en Archipiélago, 52, Madrid, pp. 27-34.

– DELEUZE, G. e GUATTARI, F. (1988): “Aparato de captura”, en Mil mesetas [trad. cast. de José Vázquez Pérez e Umbelina Larraceleta]. Valencia, Pre-textos.

 

VIRNO, P. (2006): “El trabajo no nos hace libres”, en BALESTRINI, N. e MORONI, P.: La horda de oro (1968-1977) [trad. cast. de M. Bogazzi, H. Arbide, P. Iglesias, J. Bonet i Martí, D. Gámez, J. Gual, R. Sánchez Cedillo e A. Méndez]. Madrid, Traficantes de sueños.

– HAUSER, O. (2007, Decembro): “Libra. Unha cronoloxía do azar”, en Derritaxes, 0. Tirado o 31 de xullo de 2009 de <http://derritaxes.proxectoderriba.org>

5. A identidade d@ autor/a será aquela coa que desexe publicar o seu orixinal, facendo constar o seu correo electrónico. A firma que identifique ó autor faino único responsábel da titularidade do texto. Derritaxesten por norma someter a avaliación, ao longo do mes previo á publicación, os traballos que edita coa finalidade de asegurar que cumpren as condicións aquí descritas.

6. O material citado debe enviarse en formato .odt (open office) ou .doc (word) por e-mail a derritaxes@proxectoderriba.organtes do 1 de maio de 2012.

CREATIVE COMMONS.-Derritaxes considera imprescindíbel a achega de materiais que poidan orientar unha intervención no espazo social e político contemporáneo. Por iso considera que a libre disposición destes materiais para o común da sociedade debe primar por enriba dunha concepción individualista do traballo intelectual. Por este motivo edita exclusivamente mediante unha licenza Creative Commons que permite a libre distribución e reelaboración baixo as seguintes condicións:

Recoñecemento-Non comercial-Compartir Igual 2.5 España.